CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ CÔNG NGHỆ ĐỨC TIẾN - CHỐNG TRỘM XE MÁY CHUYÊN NGHIỆP

Lắp Ráp Tại Nhà Miễn Phí Tp.HCM

Địa Chỉ: 345/50/6 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Q12, Tp.HCM. Tel: 028.35 8888 19 - 094.560 1717 - 098.560 1717

Địa Chỉ: 345/50/6 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q12, Tp.HCM

Sản phẩm bán chạy nhất

dt clc

Đang online

Đang có 19 khách và không thành viên đang online

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

KHÓA THÔNG MINH XE SH VỪA RA MẮT ĐÃ BỊ LỖI

(2 votes, average 4.50 out of 5)
Vừa ra mắt thị trường trong tháng 9 nhưng cuối tháng 10, Honda Việt Nam đã phát đi thông báo "chiến dịch dịch vụ", do chính lỗi từ hệ thống chìa khóa thông minh được cho là điểm mạnh của Honda SH mới.
khoa xe honda 1
 Thiết bị điều khiển Fob của Honda SH mới

Im lặng với báo đài, nhưng trên website chính thức của mình, Honda Việt Nam  đã "âm thầm" phát đi một chương trình có tên gọi là “Chiến dịch dịch vụ cho xe SH125/SH150". Khi tìm hiểu chi tiết nội dung chiến dịch này, chúng tôi cho rằng bản chất của nó chính là việc sửa chữa lỗi ở hệ thống khóa thông minh smart key của Honda Sh125/150 vừa ra mắt của Honda Việt Nam.

Nội dung chiến dịch cụ thể được Honda Việt Nam đăng tải như sau:

"Công ty Honda Việt Nam xin thông báo tới quý khách hàng việc thay thế phụ tùng cho xe SH125/SH150 trang bị hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key.

Quyết định thực hiện chiến dịch dịch vụ cho xe SH125/SH150 được đưa ra sau khi Honda Việt Nam phát hiện ra vấn đề đối với bộ điều khiển thông minh khiến hệ thống cảnh báo chống trộm sau khi được kích hoạt sẽ tự động tắt trong khoảng thời gian ngắn hơn tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Honda Việt Nam khẳng định rằng vấn đề này không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào tới an toàn của xe và người điều khiển, cũng như không vi phạm các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Tuy nhiên, để đảm bảo tính năng hoạt động tốt nhất cho xe, Honda Việt Nam quyết định thay thế miễn phí cho khách hàng.

Việc thay thế phụ tùng sẽ được triển khai qua hệ thống đại lý Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 26/10/2015. Các HEAD sẽ liên hệ tới khách hàng để mời khách hàng mang xe đến thay thế phụ tùng. Quý khách vui lòng sắp xếp thời gian qua HEAD để thay thế phụ tùng.

khoa xe honda
Cận cảnh mẫu Honda SH mới

Như vậy, vấn đề đối với chìa khóa của Honda SH mới là khiến hệ thống cảnh báo chống trộm sau khi được kích hoạt sẽ tự động tắt trong khoảng thời gian ngắn hơn tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Honda cho rằng điều này "không ảnh hưởng gì đến an toàn của xe và người điều khiển."

Honda luôn tự hào Honda SH không sử dụng chìa khóa, chỉ dùng điều khiển fob và núm vặn nên không thể cạy mở, phá khóa, kích hoạt hệ thống chống trộm thông minh nên rất an toàn.

Theo Honda Việt Nam, tổng cộng 12.118 xe SH phiên bản mới có sử dụng khóa thông minh nằm trong diện bị triệu hồi, trong đó có 6.721 chiếc SH 125 và 5.397 chiếc SH 150, được sản xuất từ ngày 19/8 đến 6/10.

Vấn đề lỗi trên hệ thống chìa khóa smart key của Honda cũng như chương trình thu hồi này sẽ được chúng tôi tìm hiểu chi tiết và gửi lại tới quý bạn đọc thông tin đầy đủ và chi tiết trong thời gian sớm nhất.

Bên phía Honda Việt Nam cho rằng đây không phải là việc triệu hồi, hay thu hồi xe Honda SH125/`150 do vấn đề này "không ảnh hưởng đến an toàn của xe và người điều khiển, cũng như không vi phạm các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia".Hãng này chỉ cho rằng lỗi chìa khóa trên Honda SH125/150 mới chỉ thuộc khâu dịch vụ, phụ tùng, nên không phát đi thông báo triệu hồi chính thức.

KHÓA THÔNG MINH XE SH V?A RA M?T ?Ã B? L?I

V?a ra m?t th? tr??ng trong tháng 9 nh?ng cu?i tháng 10, Honda Vi?t Nam ?ã phát ?i thông báo "chi?n d?ch d?ch v?", do chính l?i t? h? th?ng chìa khóa thông minh ???c cho là ?i?m m?nh c?a Honda SH m?i.
khoa xe honda 1
 Thi?t b? ?i?u khi?n Fob c?a Honda SH m?i

Im l?ng v?i báo ?ài, nh?ng trên website chính th?c c?a mình, Honda Vi?t Nam  ?ã "âm th?m" phát ?i m?t ch??ng trình có tên g?i là “Chi?n d?ch d?ch v? cho xe SH125/SH150". Khi tìm hi?u chi ti?t n?i dung chi?n d?ch này, chúng tôi cho r?ng b?n ch?t c?a nó chính là vi?c s?a ch?a l?i ? h? th?ng khóa thông minh smart key c?a Honda Sh125/150 v?a ra m?t c?a Honda Vi?t Nam.

N?i dung chi?n d?ch c? th? ???c Honda Vi?t Nam ??ng t?i nh? sau:

"Công ty Honda Viê?t Nam xin thông ba?o t??i quy? kha?ch ha?ng viê?c thay thê? phu? tu?ng cho xe SH125/SH150 trang bi? hê? th?ng kho?a thông minh Honda SMART Key.

Quy?t ??nh th?c hi?n chi?n d?ch d?ch v? cho xe SH125/SH150 ???c ??a ra sau khi Honda Viê?t Nam pha?t hiê?n ra vâ?n ?ê? ?ô?i v??i b? ?i?u khi?n thông minh khi?n hê? thô?ng ca?nh ba?o chô?ng tr?m sau khi ???c kích ho?t s? t? ??ng t?t trong kho?ng th?i gian ng?n h?n tiêu chu?n c?a nhà s?n xu?t.

Honda Vi?t Nam kh?ng ??nh r??ng vâ?n ?ê? na?y không gây ra bâ?t ky? a?nh h???ng na?o t??i an toa?n c?a xe và ng??i ?i?u khi?n, cu?ng nh? không vi pha?m ca?c quy ?i?nh, quy chuâ?n ky? thuâ?t quô?c gia. Tuy nhiên, ?? ??m b?o tính n?ng ho?t ??ng t?t nh?t cho xe, Honda Vi?t Nam quy?t ??nh thay th? mi?n phí cho khách hàng.

Vi?c thay th? ph? tùng s? ???c tri?n khai qua h? th?ng ??i lý Honda ?y nhi?m (HEAD) trên toàn qu?c b?t ??u t? ngày 26/10/2015. Các HEAD s? liên h? t?i khách hàng ?? m?i khách hàng mang xe ??n thay th? ph? tùng. Quý khách vui lòng s?p x?p th?i gian qua HEAD ?? thay th? ph? tùng.

khoa xe honda
C?n c?nh m?u Honda SH m?i

Nh? v?y, v?n ?? ??i v?i chìa khóa c?a Honda SH m?i là khi?n hê? thô?ng ca?nh ba?o chô?ng tr?m sau khi ???c kích ho?t s? t? ??ng t?t trong kho?ng th?i gian ng?n h?n tiêu chu?n c?a nhà s?n xu?t. Honda cho r?ng ?i?u này "không ?nh h??ng gì ??n an toàn c?a xe và ng??i ?i?u khi?n."

Honda luôn t? hào Honda SH không s? d?ng chìa khóa, ch? dùng ?i?u khi?n fob và núm v?n nên không th? c?y m?, phá khóa, kích ho?t h? th?ng ch?ng tr?m thông minh nên r?t an toàn.

Theo Honda Vi?t Nam, t?ng c?ng 12.118 xe SH phiên b?n m?i có s? d?ng khóa thông minh n?m trong di?n b? tri?u h?i, trong ?ó có 6.721 chi?c SH 125 và 5.397 chi?c SH 150, ???c s?n xu?t t? ngày 19/8 ??n 6/10.

V?n ?? l?i trên h? th?ng chìa khóa smart key c?a Honda c?ng nh? ch??ng trình thu h?i này s? ???c chúng tôi tìm hi?u chi ti?t và g?i l?i t?i quý b?n ??c thông tin ??y ?? và chi ti?t trong th?i gian s?m nh?t.

Bên phía Honda Vi?t Nam cho r?ng ?ây không ph?i là vi?c tri?u h?i, hay thu h?i xe Honda SH125/`150 do v?n ?? này "không ?nh h??ng ??n an toa?n c?a xe và ng??i ?i?u khi?n, cu?ng nh? không vi pha?m ca?c quy ?i?nh, quy chuâ?n ky? thuâ?t quô?c gia".Hãng này ch? cho r?ng l?i chìa khóa trên Honda SH125/150 m?i ch? thu?c khâu d?ch v?, ph? tùng, nên không phát ?i thông báo tri?u h?i chính th?c.

Generic Viagra is a medicine used to treat the physical problem of erectile dysfunction (impotence) in men. It can help a majority of men with erectile dysfunction get and keep an erection.Viagra is indicated for the treatment of erectile dysfunction in men. Viagra is a phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor. It works by helping to increase blood flow into the penis during sexual stimulation. This helps you to achieve and maintain an erection.

Generic Viagra is a medicine used to treat the physical problem of erectile dysfunction (impotence) in men. It can help a majority of men with erectile dysfunction get and keep an erection.Viagra is indicated for the treatment of erectile dysfunction in men. Viagra is a phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor. It works by helping to increase blood flow into the penis during sexual stimulation. This helps you to achieve and maintain an erection.

  • Khóa Chống Trộm Xe Máy

    Khóa Chống Trộm Xe Máy Tự Động Nhận Diện Chủ Xe, Khóa Núm Vặn Smartkey Honda, Khóa Remote Chống Trộm Xe cao Cấp, Khóa Thẻ Từ RFID Chống Trộm Xe Máy

    Khóa Chống Trộm Xe Máy Tốt nhất, Các Loại Khóa Chống Trộm Xe Máy, Tư vấn Lắp Khóa Chống Trộm Xe Máy