CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ CÔNG NGHỆ ĐỨC TIẾN - CHỐNG TRỘM XE MÁY CHUYÊN NGHIỆP

Cửa hàng: 472 Nguyễn Thái Sơn, P5, Q. Gò Vấp, TP.HCM. Tel: 028.35 8888 19 - 094.560 1717 - 098.560 1717

Shop: 472 Nguyễn Thái Sơn, P5, Gò Vấp, Tp.HCM

Sản phẩm bán chạy nhất

dt clc

Đang online

Đang có 12 khách và không thành viên đang online

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

KHÓA THÔNG MINH XE SH VỪA RA MẮT ĐÃ BỊ LỖI

(2 votes, average 4.50 out of 5)
Vừa ra mắt thị trường trong tháng 9 nhưng cuối tháng 10, Honda Việt Nam đã phát đi thông báo "chiến dịch dịch vụ", do chính lỗi từ hệ thống chìa khóa thông minh được cho là điểm mạnh của Honda SH mới.
khoa xe honda 1
 Thiết bị điều khiển Fob của Honda SH mới

Im lặng với báo đài, nhưng trên website chính thức của mình, Honda Việt Nam  đã "âm thầm" phát đi một chương trình có tên gọi là “Chiến dịch dịch vụ cho xe SH125/SH150". Khi tìm hiểu chi tiết nội dung chiến dịch này, chúng tôi cho rằng bản chất của nó chính là việc sửa chữa lỗi ở hệ thống khóa thông minh smart key của Honda Sh125/150 vừa ra mắt của Honda Việt Nam.

Nội dung chiến dịch cụ thể được Honda Việt Nam đăng tải như sau:

"Công ty Honda Việt Nam xin thông báo tới quý khách hàng việc thay thế phụ tùng cho xe SH125/SH150 trang bị hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key.

Quyết định thực hiện chiến dịch dịch vụ cho xe SH125/SH150 được đưa ra sau khi Honda Việt Nam phát hiện ra vấn đề đối với bộ điều khiển thông minh khiến hệ thống cảnh báo chống trộm sau khi được kích hoạt sẽ tự động tắt trong khoảng thời gian ngắn hơn tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Honda Việt Nam khẳng định rằng vấn đề này không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào tới an toàn của xe và người điều khiển, cũng như không vi phạm các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Tuy nhiên, để đảm bảo tính năng hoạt động tốt nhất cho xe, Honda Việt Nam quyết định thay thế miễn phí cho khách hàng.

Việc thay thế phụ tùng sẽ được triển khai qua hệ thống đại lý Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 26/10/2015. Các HEAD sẽ liên hệ tới khách hàng để mời khách hàng mang xe đến thay thế phụ tùng. Quý khách vui lòng sắp xếp thời gian qua HEAD để thay thế phụ tùng.

khoa xe honda
Cận cảnh mẫu Honda SH mới

Như vậy, vấn đề đối với chìa khóa của Honda SH mới là khiến hệ thống cảnh báo chống trộm sau khi được kích hoạt sẽ tự động tắt trong khoảng thời gian ngắn hơn tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Honda cho rằng điều này "không ảnh hưởng gì đến an toàn của xe và người điều khiển."

Honda luôn tự hào Honda SH không sử dụng chìa khóa, chỉ dùng điều khiển fob và núm vặn nên không thể cạy mở, phá khóa, kích hoạt hệ thống chống trộm thông minh nên rất an toàn.

Theo Honda Việt Nam, tổng cộng 12.118 xe SH phiên bản mới có sử dụng khóa thông minh nằm trong diện bị triệu hồi, trong đó có 6.721 chiếc SH 125 và 5.397 chiếc SH 150, được sản xuất từ ngày 19/8 đến 6/10.

Vấn đề lỗi trên hệ thống chìa khóa smart key của Honda cũng như chương trình thu hồi này sẽ được chúng tôi tìm hiểu chi tiết và gửi lại tới quý bạn đọc thông tin đầy đủ và chi tiết trong thời gian sớm nhất.

Bên phía Honda Việt Nam cho rằng đây không phải là việc triệu hồi, hay thu hồi xe Honda SH125/`150 do vấn đề này "không ảnh hưởng đến an toàn của xe và người điều khiển, cũng như không vi phạm các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia".Hãng này chỉ cho rằng lỗi chìa khóa trên Honda SH125/150 mới chỉ thuộc khâu dịch vụ, phụ tùng, nên không phát đi thông báo triệu hồi chính thức.

KHÓA THÔNG MINH XE SH V?A RA M?T ?Ã B? L?I

V?a ra m?t th? tr??ng trong tháng 9 nh?ng cu?i tháng 10, Honda Vi?t Nam ?ã phát ?i thông báo "chi?n d?ch d?ch v?", do chính l?i t? h? th?ng chìa khóa thông minh ???c cho là ?i?m m?nh c?a Honda SH m?i.
khoa xe honda 1
 Thi?t b? ?i?u khi?n Fob c?a Honda SH m?i

Im l?ng v?i báo ?ài, nh?ng trên website chính th?c c?a mình, Honda Vi?t Nam  ?ã "âm th?m" phát ?i m?t ch??ng trình có tên g?i là “Chi?n d?ch d?ch v? cho xe SH125/SH150". Khi tìm hi?u chi ti?t n?i dung chi?n d?ch này, chúng tôi cho r?ng b?n ch?t c?a nó chính là vi?c s?a ch?a l?i ? h? th?ng khóa thông minh smart key c?a Honda Sh125/150 v?a ra m?t c?a Honda Vi?t Nam.

N?i dung chi?n d?ch c? th? ???c Honda Vi?t Nam ??ng t?i nh? sau:

"Công ty Honda Viê?t Nam xin thông ba?o t??i quy? kha?ch ha?ng viê?c thay thê? phu? tu?ng cho xe SH125/SH150 trang bi? hê? th?ng kho?a thông minh Honda SMART Key.

Quy?t ??nh th?c hi?n chi?n d?ch d?ch v? cho xe SH125/SH150 ???c ??a ra sau khi Honda Viê?t Nam pha?t hiê?n ra vâ?n ?ê? ?ô?i v??i b? ?i?u khi?n thông minh khi?n hê? thô?ng ca?nh ba?o chô?ng tr?m sau khi ???c kích ho?t s? t? ??ng t?t trong kho?ng th?i gian ng?n h?n tiêu chu?n c?a nhà s?n xu?t.

Honda Vi?t Nam kh?ng ??nh r??ng vâ?n ?ê? na?y không gây ra bâ?t ky? a?nh h???ng na?o t??i an toa?n c?a xe và ng??i ?i?u khi?n, cu?ng nh? không vi pha?m ca?c quy ?i?nh, quy chuâ?n ky? thuâ?t quô?c gia. Tuy nhiên, ?? ??m b?o tính n?ng ho?t ??ng t?t nh?t cho xe, Honda Vi?t Nam quy?t ??nh thay th? mi?n phí cho khách hàng.

Vi?c thay th? ph? tùng s? ???c tri?n khai qua h? th?ng ??i lý Honda ?y nhi?m (HEAD) trên toàn qu?c b?t ??u t? ngày 26/10/2015. Các HEAD s? liên h? t?i khách hàng ?? m?i khách hàng mang xe ??n thay th? ph? tùng. Quý khách vui lòng s?p x?p th?i gian qua HEAD ?? thay th? ph? tùng.

khoa xe honda
C?n c?nh m?u Honda SH m?i

Nh? v?y, v?n ?? ??i v?i chìa khóa c?a Honda SH m?i là khi?n hê? thô?ng ca?nh ba?o chô?ng tr?m sau khi ???c kích ho?t s? t? ??ng t?t trong kho?ng th?i gian ng?n h?n tiêu chu?n c?a nhà s?n xu?t. Honda cho r?ng ?i?u này "không ?nh h??ng gì ??n an toàn c?a xe và ng??i ?i?u khi?n."

Honda luôn t? hào Honda SH không s? d?ng chìa khóa, ch? dùng ?i?u khi?n fob và núm v?n nên không th? c?y m?, phá khóa, kích ho?t h? th?ng ch?ng tr?m thông minh nên r?t an toàn.

Theo Honda Vi?t Nam, t?ng c?ng 12.118 xe SH phiên b?n m?i có s? d?ng khóa thông minh n?m trong di?n b? tri?u h?i, trong ?ó có 6.721 chi?c SH 125 và 5.397 chi?c SH 150, ???c s?n xu?t t? ngày 19/8 ??n 6/10.

V?n ?? l?i trên h? th?ng chìa khóa smart key c?a Honda c?ng nh? ch??ng trình thu h?i này s? ???c chúng tôi tìm hi?u chi ti?t và g?i l?i t?i quý b?n ??c thông tin ??y ?? và chi ti?t trong th?i gian s?m nh?t.

Bên phía Honda Vi?t Nam cho r?ng ?ây không ph?i là vi?c tri?u h?i, hay thu h?i xe Honda SH125/`150 do v?n ?? này "không ?nh h??ng ??n an toa?n c?a xe và ng??i ?i?u khi?n, cu?ng nh? không vi pha?m ca?c quy ?i?nh, quy chuâ?n ky? thuâ?t quô?c gia".Hãng này ch? cho r?ng l?i chìa khóa trên Honda SH125/150 m?i ch? thu?c khâu d?ch v?, ph? tùng, nên không phát ?i thông báo tri?u h?i chính th?c.

Generic Viagra is a medicine used to treat the physical problem of erectile dysfunction (impotence) in men. It can help a majority of men with erectile dysfunction get and keep an erection.Viagra is indicated for the treatment of erectile dysfunction in men. Viagra is a phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor. It works by helping to increase blood flow into the penis during sexual stimulation. This helps you to achieve and maintain an erection.

Generic Viagra is a medicine used to treat the physical problem of erectile dysfunction (impotence) in men. It can help a majority of men with erectile dysfunction get and keep an erection.Viagra is indicated for the treatment of erectile dysfunction in men. Viagra is a phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor. It works by helping to increase blood flow into the penis during sexual stimulation. This helps you to achieve and maintain an erection.

 • NHỮNG MẪU KHÓA CHỐNG TRỘM XE MÁY ĐANG BÁN CHẠY NHẤT HIỆN NAY

  Vào những dịp cuối năm và đầu năm mới tỉ lệ lắp khóa chống trộm xe máy tăng vọt, cũng dễ hiểu là do vào dịp cuối năm lượng khách hàng mua xe rất  nhiều, kẻ gian cũng lợi dụng dịp tết để trộm cắp xe máy. Người dân cũng tự trang bị cho chiếc xe của mình một chiếc Khóa Chống Trộm Xe máy để yên tâm chơi tết. Qua thống kê 2 tháng cuối và đầu năm Khóa Chống Trộm Xe Máy Đức Tiến đã bán những mẫu khóa chống trộm xe máy tốt và rẻ, phù hợp túi tiền khách hàng nhưng về chất lượng rất đảm, bảo tuổi thọ linh kiện lên đến 10 Năm.
  - Khóa chống trộm xe máy dùng Remote điều khiển từ xa:
  Khóa Remote điều khiển từ xa ứng dụng công nghệ sóng RF được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống như Remote điều khiển xe hơi, Remote điều khiển cửa cuốn, Khóa Chống Trộm Xe Máy...với nhữ tính năng rất tiện lợi, độ bảo mật cao.
  Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại khóa Remote chống trộm xe máy như Khóa chống trộm xe máy Remote Aolin, khóa Remote chống trộm xe Toyota, khóa Remote Steel mate. Những mẫu khóa tốt và bán chạy nhất là Khóa Remote chống trộm xe máy DT-138S, Khóa Remote chống trộm xe máy DT-X9. Với những tính năng:
  - Khóa có kèn: Khi bộ khóa chống trộm kích hoạt, kẻ gian đụng vào xe hệ thống sẽ cảnh báo 3 tiếng. Khi kẻ gian dắt xe đi khóa chống trộm sẽ kêu liên tục 15 giây rồi tự động tắt, càng dắt xe đi càng kêu. Kẻ gian dùng vạn năng mở khóa xe vẫn không nổ máy.
  - Khóa im lặng : Khi đi gởi xe hoặc để những chỗ không muốn ồn ào, chỉ cần bấm khóa im lặng, đụng vào xe kèn không kêu kèn chỉ chớp đèn xi nhan. Nhưng kẻ gian dùng Vạn năng mở khóa thì xe vẫn không nổ máy và kèn sẽ báo động chống trộm.
  - Chống cướp: Khi đang đi đường gặp cướp Bạn chỉ cần giao xe bỏ chạy và bấm nút LOCK trên Remote. Xe sẽ tự động tắt máy và báo động. Chỉ có chủ xe có Remote mở khóa chống trộm ra xe mới nổ máy được.
  - Chống chìa khóa vạn năng : Khi bộ khóa chống trộm xe máy đã kích hoạt kẻ gian dùng Khóa Vạn Năng mở khóa. Hệ thống khóa chống trộm xe tự động kêu kèn, Lúc này xe vẫn không nổ máy.
  - Tìm xe trong bãi : Khi đi gởi xe, tìm xe trong bãi Bạn chỉ cần bấm nút mở khóa trên remote. Đèn chớp, kèn kêu. Biết xe đang ở chỗ nào.
  - Mở khóa xe từ xa : Những lúc đi không cần chìa khóa Bạn chỉ cần bấm nút  ≠ 2 lần là xe đã mở điện ( tương đương mở chìa khóa về ON )
  - Tắt máy từ xa : Khi xe đang nổ máy Bạn chỉ cần bấm nút UNLOCK xe sẽ tự động tắt máy ( tương đương tắt chìa khóa về OFF )
  - Báo động khi kẽ gian mở khóa : Khi xe đã khóa chống trộm kẻ gian dùng vạn năng mở khóa. Xe sẽ báo động chống trộm, Xe không nổ máy...
  - Khóa Thẻ từ Smartkey RFID:
  Tính năng hoạt động bộ khóa chống trộm xe máy thẻ từ Smartkey:
  - Tự động khóa xe khi tắt máy sau 5 giây
  - Âm thanh nhỏ khi quét thẻ
  - Báo động lớn khi kẻ gian dùng Vạn năng phá khóa
  - Chống chìa khóa vạn năng và người lạ mở khóa
  - Chế độ " Bật " " Tắt " chức năng chống trộm xe khi không sử dụng
  - Mỗi bộ khóa chống trộm xe máy có 2 Chip và 1 Thẻ ( Phạm vi nhận Chip: 3 Chip )
  - Khi mất thẻ Chip khách hàng có thể mua Chip trắng về tự cài Chip
  - Linh kiện bộ khóa Cao cấp, dễ dàng thay thế
  - Tuổi thọ linh kiện lên đến trên 10 năm
  - Board mạch chính Cao Cấp 
  Khóa Thẻ Từ DT-Max kết hợp với Khóa núm vặn Smartkey Honda, Yamaha rất an toàn tuyệt đối. Khi tắt núm vặn bạn không cần phải bấm Remote. Bộ khóa Thẻ Từ DT-Max sẽ tự động khóa chống trộm. Kẻ gian mở núm vặn lên khóa sẽ báo động và xe không nổ máy.